Send inn...

Spørsmål & svar

Klikk på boksane under for å finna svar på ofte stilte spørsmål.

Innsendingsfrist - helsingar

* Til tysdagavisa: fredag klokka 23.59
* Til fredagsavisa: måndag klokka 23.59

Kor lang kan helsinga mi vere?

Ho kan vere opp til 200 teikn (inkludert mellomrom).

Innsendingsfrist - Arrangement/"Det skjer"

* Til onsdagavisa: laurdag klokka 23.59

Reglar - Arrangement/"Det skjer"

"Det skjer" er ein informasjonskanal om arrangement i papirutgåva.

Lag og organisasjonar kan sende inn. Innrykk om arrangement utan inntekt eller der inntekta går til velgjerande føremål, er gratis.

Kun eitt innrykk per arrangement.

Teksten kan innehalde informasjon om tid og stad, kven som er arrangør og kva for eit arrangement det er tale om. Teksten skal ikkje innahlde kontakt-, pris- eller salsinformasjon.

Innlegg som ikkje held reglane kjem ikkje med i avisa.

Fristen for å få innrykket med i papiravisa går ut måndag klokka 2359 til fredagsavisa, og fredag klokka 2359 til tysdagsavisa.

I sommarferien gjeld andre fristar.
Lastar du opp helsinga til oss, stadfestar du at du har løyve frå alle involverte. Me lagrar bilde og data ein kort periode for å kunne visa helsinga di, dei blir sletta seinast 30 dagar etter publisering. Me nyttar ikkje opplasta bilde og data til anna enn å visa helsinga i Strilen.